jroqueta@markco.netT. 667 459 370

Avís legal · Política de privacitat · Política de galetes

 

1. AVÍS LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.1. Titularitat i identificació

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que Mark&Co.-Joan Roqueta té el seu domicili social i fiscal a la Travessia de la Creu 10-14, 4t 4a, 17002 Girona, amb el NIF 40292062-H. Mark&Co.-Joan Roqueta és titular dels dominis d’internet www.markco.net i www.markco.cat. L’adreça general de correu electrònic de contacte és jroqueta@markco.net.

 

1.2. Condicions generals

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. Mark&Co.-Joan Roqueta es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol altra condició particular.

 

1.3. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

Mark&Co.-Joan Roqueta és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del material publicat a la/s pàgina/s web del/s domini/s corresponent/s. Els drets esmentats protegeixen els dissenys gràfics, les imatges, els codis font, els continguts i altres elements. Tot això, a excepció dels drets que no són propietat de Mark&Co.-Joan Roqueta i que pertanyin als seus titulars respectius. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzemament al disc dur de la persona (d’ara endavant l’/els usuari/s) que accedeix a la informació continguda en les pàgines web del domini/s de Mark&Co.-Joan Roqueta, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reexpedir tot o part del contingut de les pàgines web del domini/s de Mark&Co.-Joan Roqueta per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita de Mark&Co.-Joan Roqueta. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI) i donar lloc als delictes tipificats als articles 270 i següents i concordants del vigent Codi Penal.

 

1.4. Documents continguts en les pàgines web

Els documents i gràfics annexos ubicats en les pàgines web del domini/s de Mark&Co.-Joan Roqueta es podran modificar en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Mark&Co.-Joan Roqueta . Mark&Co.-Joan Roqueta no garanteix la idoneïtat del contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respon quan tingui lloc aquesta falta d’idoneïtat –en supòsits tals com errors de caràcter tipogràfic–, ni de la utilització que faci l’usuari receptor d’aquests documents, el qual assumirà la totalitat del risc que es pogués derivar del seu ús. Mark&Co.-Joan Roqueta no serà responsable de les dades i els perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentada utilització.

 

1.5. Enllaços amb llocs de tercers

Mark&Co.-Joan Roqueta proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d’informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen en les pàgines web del domini/s de Mark&Co.-Joan Roqueta. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o una recomanació de visitar les pàgines web de destinació, que es troben fora del control de Mark&Co.-Joan Roqueta, per la qual cosa Mark&Co.-Joan Roqueta no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través dels enllaços hipertextuals esmentats. Així mateix, Mark&Co.-Joan Roqueta no respondrà dels enllaços ubicats als llocs vinculats a què facilita l’accés.

 

1.6. Limitació de responsabilitat

En cap cas Mark&Co.-Joan Roqueta, els seus proveïdors o els tercers reflectits en les pàgines web del domini/s no seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent-hi, entre d’altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús de les pàgines web del domini/s, qualsevol pàgina web connectada o dels materials o la informació continguda en qualssevol de les esmentades pàgines, ja es basi l’esmentada responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys. Si la utilització per l’usuari dels materials o la informació de les pàgines web del domini/s implica la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, l’esmentat usuari serà responsable de tals costos.

 

1.7. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial determinada per la legislació aplicable.

 

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

2.1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals, és un dels valors de Mark&Co.-Joan Roqueta. L’objectiu d’aquesta política és explicar-vos com Mark&Co.-Joan Roqueta tractarà aquelles dades personals que pugui obtenir Mark&Co.-Joan Roqueta. Les vostres dades personals seran tractades de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que hàgiu consentit, tal com s’explica a continuació al present document.

 

2.2. Compromís amb la privacitat

Mark&Co.-Joan Roqueta està plenament compromesa amb el compliment de la normativa vigent en cada moment, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 679/2.016, així com la Llei orgànica 3/2.018 relativa a la protecció de dades de caràcter personal i drets digitals. Per això, Mark&Co.-Joan Roqueta ha pres la determinació d’implementar els principis següents, i la privacitat és la base en la qual es configuren tots els tractaments:

 • – La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats.
 • – Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • – Tractarem les dades personals que siguin estrictament necessàries per al compliment de les obligacions i l’exercici de drets específics en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social. Finalment, podrem tractar les dades si disposem del vostre consentiment explícit per a determinats serveis.
 • – Es compartiran les dades amb aquells proveïdors que ens prestin un servei i actuïn com a encarregats de tractament, o amb aquells de què, prèviament, us hàgim informat i ens hàgiu deixat el vostre consentiment.

 

2.3. Finalitats dels tractaments

Mark&Co.-Joan Roqueta obté les vostres dades personals per poder gestionar les vostres sol·licituds i oferir-vos els serveis que pugueu necessitar. En concret tractem les vostres dades personals amb les finalitats següents:

 • Per oferir-vos accés als espais restringits de la nostra pàgina web.
 • En relació amb les empreses associades, donar compliment a les obligacions contingudes al conveni d’associació.
 • Perquè serveixin de base de presentació en cas d’una reclamació en virtut dels serveis objecte.
 • Per poder atendre les vostres consultes, preguntes o sol·licituds fetes a través dels canals d’atenció o comunicació corporatius i posar-nos en contacte per solucionar-les.
 • Per millorar les nostres pàgines web, serveis i productes i oferir un millor servei i contingut.

El titular garanteix el compliment del que disposa la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals 3/2.018, de 5 de desembre de 2018, relativa a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Quan li siguin sol·licitades dades personals a través d’aquest lloc web, l’usuari les incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud i la legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i el procediment per exercir els seus drets conforme al que disposa l’esmentada Llei orgànica de PD i GDD 3/2.018. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Mark&Co.-Joan Roqueta qualsevol modificació amb l’objectiu de mantenir-les actualitzades. Mark&Co.-Joan Roqueta es reserva el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. Cal introduir totes les dades sol·licitades per garantir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. Si no es faciliten totes les dades o són inexactes, Mark&Co.-Joan Roqueta no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’usuari.

Mark&Co.-Joan Roqueta es compromet a obtenir les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l’usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix, Mark&Co.-Joan Roqueta es compromet a complir el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’usuari d’acord amb la legislació aplicable. Si teniu alguna pregunta sobre la nostra política de privacitat, preguem que us poseu en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a jroqueta@markco.net.

 

2.4. Durada del tractament i termini de conservació

Mark&Co.-Joan Roqueta tenim el compromís de tractar les dades personals mentre responguin a les finalitats anteriorment assenyalades i puguem oferir-vos un servei de qualitat mitjançant el seu tractament. Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals, tot això sense detriment de les obligacions legals. En aquest sentit, a cada formulari de recollida de dades us informarem del termini previst de tractament o conservació de les vostres dades de caràcter personal. En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciteu que eliminem les vostres dades, podrem conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

 

2.5. Exercici de drets i reclamacions davant de l’AEPD

Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat adreçant-vos per correu electrònic jroqueta@markco.net o correu postal a l’adreça següent: Travessia de la Creu 10-14, 4t 4a, 17002 Girona. Teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.

 

2.6. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

Les vostres dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables. En aquest sentit, Mark&Co.-Joan Roqueta declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

 

2.7. Xarxes socials

Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hem creat diferents perfils a Mark&Co.-Joan Roqueta. Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que Mark&Co.-Joan Roqueta tingui en diferents xarxes socials. Tanmateix, heu de tenir en compte que, tret que us sol·licitem les vostres dades directament, les vostres dades pertanyeran a la xarxa social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegiu amb deteniment les condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com assegurar-vos de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.

 

 3. POLÍTICA DE GALETES

 

3.1. Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega al vostre equip (per exemple, un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta) en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

 

3.2. Per què són importants les galetes?

Les galetes són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de manera més àgil i adaptada a les vostres preferències, com emmagatzemar la vostra preferència d’idioma. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen.

 

3.3. Tipus de galetes que es poden utilitzar i classificació
 • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o l’aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha. Són imprescindibles per a un ús normal de la pàgina. Per exemple, identificar la sessió, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a les parts web d’accés restringit, etc.
 • Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides al seu terminal o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, etc.
 • Galetes d’anàlisi: Són aquelles que poden estar tractades per nosaltres o per tercers i que permeten quantificar el nombre d’usuaris i així fer el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la pàgina web. Per a això s’analitza la navegació per les seccions de la pàgina a fi de millorar-ne els continguts de manera contínua.
 • Galetes de sessió: Aquestes galetes romanen actives únicament durant el temps d’ús per part de l’usuari. No emmagatzemen cap dada al vostre navegador o disc dur. És interessant des del punt de vista d’anàlisi de la navegació i per oferir una millor experiència segons es va estudiant el mercat.
 • Galetes permanents: A diferència de les anteriors, sí que s’emmagatzemen al navegador i s’activen cada vegada que es fa una nova visita. Tenen una data d’expiració concreta i després de sobrepassar l’esmentada data ja no serveixen, tret que tornem a mostrar l’avís a l’usuari i el torni a acceptar.
 • Galetes publicitàries: Aquestes galetes estudien el comportament dels usuaris per poder oferir-los després publicitat relacionada amb el que se suposa que interessa al seu perfil.
 • Galetes pròpies: Són les galetes pròpies de l’editor del lloc web. És a dir, les mateixes que presten el servei a l’usuari del web propi.
 • Galetes de tercers: Són les galetes que s’instal·len per una altra entitat que no és l’editor del lloc, sinó per una altra entitat que tracta les dades a través de les galetes. Per exemple, Google Analytics.

No utilitzem cap tipus de galetes de publicitat. Les galetes que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal conforme a la legislació en matèria de protecció de dades vigent. (opcional)

 

3.4. Com desactivar o eliminar les galetes?

En navegar i continuar a la nostra pàgina web o a la instal·lació de les nostres apps per a dispositius mòbils podeu estar consentint l’ús de les galetes en les condicions contingudes en la present política de galetes. Us informem que, com que les galetes no són necessàries per a l’ús de la nostra pàgina web, podeu bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del vostre navegador, que us permet rebutjar la instal·lació de totes les galetes o d’algunes. En general n’hi haurà prou d’obrir el navegador i triar l’opció d’«esborrar dades de navegació» al menú corresponent. També podeu permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador.

 • Per a més informació sobre el navegador Firefox premeu aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Chrome premeu aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Explorer premeu aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Safari premeu aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Opera premeu aquí.

Si voleu informació addicional detallada pel proveïdor sobre com configurar les galetes o administrar les vostres preferències, visiteu el portal Your Online Choices. Si voleu més informació sobre les galetes i el seu funcionament en general, podeu consultar la Guia d’utilització de galetes publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3.5. Actualitzacions de la política de galetes

Mark&Co.-Joan Roqueta modificarà la present política en funció d’exigències legislatives o reglamentàries o amb la finalitat d’adaptar l’esmentada política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament